CONTACT: 0728 122951 / 0747 659799
Link-uri utile

HOME » Sfaturi naturiste » Atentionari

Telefonul mobil - un pericol?


Un telefon mobil este un radio extrem de sofisticat care îndeplineşte o mulţime de comenzi. Alexander Graham Bell a fost acela care a inventat primul telefon, în 1876, iar inventarea celularului a avut ca punct de plecare radioul inventat de Nicola Tesla, în anii 1880.

Telefonul este un mijloc de c­omunicare care  transmite şi re­cepţionează sunete la dis­tan­ţă. Cel mai adesea, telefonul es­te folosit pentru a transmite vo­cea umană, dar poate fi fo­lo­sit şi la transmiterea altor ti­puri de sunete.


Cele mai multe te­lefoane operează prin tran­s­mi­terea semnalelor electrice de-a lungul a diferite reţele telefonice complexe, fapt care per­mite aproape fiecărui uti­li­za­tor al unui telefon să co­mu­ni­ce cu aproape oricare alt uti­li­zator al unui telefon conectat la reţea.

Telefonul a devenit portabil la 20 februarie 1942 când ame­ri­canul Donald M. Mitchell a ce­rut eliberarea unui brevet pen­tru telefonul său mobil, „Radio portabil pentru trans­mi­sie şi recepţie”. Dispozitivul transmitea folosind unde scur­te, avea o rază de acţiune li­mi­ta­tă şi cântărea nu mai puţin de 2,5 kg. Au mai trecut 35 de ani până când telefoanele mobile au început să fie folosite pe sca­ră largă, de oamenii obisnuiti. Inventatorul primului te­le­fon mobil este considerat dr. Mar­tin Cooper, fostul ma­na­ger de sistem din cadrul com­pa­­ni­ei Motorola. Primul apel de pe un telefon mobil a fost fă­cut de Cooper în aprilie 1973. A­bia în 1983 Motorola a pre­zen­tat primul telefon mo­bil co­mer­cial din lume, Dyna TAC 8000X.

Metodele de transmisie digitală

Într-un sistem analogic ti­pic de telefonie mobilă din Sta­tele Unite, operatorul de telefonie mobilă primeşte a­pro­­ximativ 800 de frecvenţe pen­tru a fi folosite într-un anumit oraş. Operatorul îm­par­te oraşul în celule. Fiecare ce­lu­lă are în mod obişnuit o mă­rime de circa 10 mile pătrate (26 de kilometri pătraţi). În mod normal, celulele sunt gandite a fi hexagoane, pe o re­ţea hexagonală imensă. Da­to­ri­tă metodelor de transmisie di­gitală, numărul de canale dis­ponibile se măreşte. De ex­em­plu, în cadrul unui sistem di­gi­tal bazat pe TDMA, pot fi e­fec­tuate de trei ori mai multe ape­luri decât într-un sistem a­na­logic, astfel ca în fiecare ce­lu­lă se găsesc aproximativ 168 de canale disponibile. Fiecare te­lefon mobil are asociate nişte co­duri unice. Aceste coduri fo­lo­sesc la identificarea tele­fo­nu­lui, a proprietarului acestuia şi a operatorului telefonic. Dar când vorbim de nocivitatea te­le­foanelor celulare ne referim nu la "reţea" ca operator, ci la ben­zile de radiofrecvenţă pe care le folosesc.

Reguli pe care ar trebui să le urmăm

Când avem telefonul cu noi la serviciu îl setăm pe funcţia si­lent, utilizăm mobilul doar în ca­zuri cu adevărat importante, di­recţionăm apelurile către că­suţa vocală, găsim un loc re­tras în care să vorbim la te­le­fon pentru ca pot exista per­soa­ne care să tragă cu urechea, chiar şi atunci când ceea ce dis­cutăm nu este personal şi, în sfârşit, nu luăm cu noi mo­bi­lul când mergem la şedinţe.

Re­gulile minime de utilizare a mo­bilului sunt:

  • nu va fi folosit drept ceas desteptător;
  • va fi ţi­nut la cel puţin 2 m de cap în tim­pul zilei şi al nopţii (în li­mi­ta posibilului);
  • va fi închis noap­tea!
Specialiştii de la Univer­si­ta­tea din Salford, Marea Brit­a­n­ie, au ajuns la concluzia că oa­menii sunt mai dispuşi să nu răs­pundă la telefon când văd că sunt apelaţi de persoanele dragi, dar nu adoptă aceeaşi ati­tudine când constată că sunt su­naţi de colegi sau de per­soa­ne necunoscute. Asta pentru că, susţin oamenii de ştiinţă, majoritatea se aşteaptă ca o con­­vorbire cu o persoană a­pro­­piată să dureze mult mai mult decât una cu cineva faţă de care nu au obligaţii morale.


Concluzii

În ultima săptămână din oc­tombrie 2009, a fost sus­ţi­nu­tă o teză de doctorat unică în Ro­mania, la Clinica de Me­di­ci­na Muncii din Cluj, iar con­clu­zii­le ei au fost îns­păi­mân­tă­toa­re! Studiul s-a făcut utilizând teh­nica de vârf la nivel mon­di­al, cea a determinării che­mo­lu­mi­niscenţei şi a lipo­pe­ro­xi­zi­lor. S-au studiat astfel efectele câmpurilor electromagnetice (CEM) asupra corpului uman, în special cele produse de te­le­fonia mobilă, cuptoare cu mi­crounde, antene de telefonie mobilă, reţele de înaltă ten­si­u­ne.

Toate produc cancer, îm­bă­trânire precoce, sterilitate la am­bele sexe, nevroze, tulburari de somn, decalcifieri osoa­se, creşterea coagulării, ca­ta­rac­tă, tulburări endocrine etc.

Con­vorbirile pe telefonul mo­bil cu cât sunt mai lungi, cu atât sunt mai nocive, mai ales la start, când tastăm/apelăm, "bi­pul" cu telefonul la ureche. S-a arătat cum vibraţiile res­pec­tive, cu telefonul la ureche, pr­oduc, la trecerea prin medii cu densităţi diferite, con­cen­trări şi reflexii în anumite zone, mai ales craniene. Calota cra­ni­a­nă funcţionează ca o antenă pa­r­abolică cu concavitatea în jos, concentrând undele spre ba­za creierului, afectând hi­po­fi­za, tiroida şi cristalinul (risc de cataractă).

Autorii studiului pro­pun interzicerea pe orice cale a utilizării telefoniei mo­bi­le sub vârsta de 14 ani! De ase­me­nea, dispozitivele tip hands-free reduc semnificativ impac­tul CEM asupra creierului, în­tru­cât telefonul mobil e ţinut mult mai departe de calota cra­niană.

Autor: Dan Alexoae

Sursa: informatiadeseverin.ro

comentarii Adauga un comentariu
Scrie comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optional, ai posibilitatea sa atasezi maxim cinci fisiere la acest comentariu (format: .doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.
Comentarii:
1. Alina la 17.08.2014 19:15:33
informatie utila